Tesu (beautia monosporina)

Color: Yellow to yellow orange

Strike=Fast

Source: whole plant